సంపాదకీయాలు

ఇక్కడ వివిధపత్రికలలోని సంపాదకీయాల లింకులను ఇస్తున్నాను.వీటిని చదవడం ద్వారా విధ్యార్ధులకు,నిరుధ్యోగులకు,పోటీపరీక్షార్ధులకు మిక్కిలి ఉపయోగకరముగా ఉంటుంది.

1) http://eenadu.net/Editorial/Sampadakeeyam.aspx

2) http://www.andhrajyothy.com/taxonomy/term/1655

3) http://www.prabhanews.com/editorial/article-424374

4) http://www.suryaa.com/opinion/editorials/

5) http://54.243.62.7/essays

6) http://www.andhrabhoomi.net/Features/Daily%20Features%20-%20Editorial

7) http://www.thehindu.com/opinion/editorial/

8) http://indianexpress.com/section/opinion/editorials/

2 thoughts on “సంపాదకీయాలు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s